YTDHMSP: Đồng hình
Xem hình lớn
Quy cách sản phẩm
Φ 50 x 12
Φ 100 x 12
Φ 120 x 12
Φ 130 x 12
Φ 150 x 12
Φ 180 x 10
Φ 180 x 12
Φ 200 x 12
Φ 230 x 12
Φ 250 x 12
Φ 260 x 28
Φ 260 x 40
Φ 280 x 12
Φ 300 x 12
Φ 320 x 12
Φ 350 x 12
Φ 355 x 16
Φ 400 x 12
Giới thiệu sản phẩm

            

 

 

ĐỒNG HỢP KIM CROM THANH / CÂY
Φ 50   x 12Φ 230 x 12
Φ 100 x 12Φ 250 x 12
Φ 120 x 12Φ 260 x 28
Φ 130 x 12Φ 260 x 40
Φ 150 x 12Φ 280 x 12
Φ 180 x 10Φ 300 x 12
Φ 180 x 12Φ 320 x 12
Φ 200 x 12Φ 350 x 12
Φ 355 x 16Φ 400 x 12
 CUNG CẤP THEO QUY CÁCH KHÁCH HÀNG
Sản phẩm khácXem tất cả